Tu jesteś: Boomhouse.pl - Dom jak marzenie  »  Budownictwo  »  Rewolucja w budownictwie

Rewolucja w budownictwie

Nowelizowane prawo budowlane już wkrótce ma stać się znacznie bardziej przyjazne dla inwestorów prywatnych i deweloperów. Zakłada ono zniesienie pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych, o ile ich budowa lub przebudowa nie będzie uciążliwa dla sąsiadów.

Bez pozwolenia na budowę

Pozwolenia na budowę mają nie być już wymagane od inwestorów prywatnych, którzy decydują się na budowę lub przebudowę domu jednorodzinnego, o ile obszar oddziaływania budynku nie wykracza poza granice działki, na której realizowana jest inwestycja. Pozwolenie zostanie zastąpione prostym zgłoszeniem budowy z projektem budowlanym i kompletem dokumentów dotyczących tego budynku. Jeśli starosta nie wniesie w ciągu 30 dni ewentualnego sprzeciwu, inwestor będzie mógł rozpoczynać budowę.

Co więcej, nowelizacja prawa budowlanego znosi obowiązek załączania do projektu budowlanego oświadczenia o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, cieplnych, gazowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych oraz oświadczeń właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej.

Jeśli wniosek o pozwolenie na budowę złożony przez inwestora będzie niekompletny pod względem formalnym, organ administracyjny będzie zobowiązany do wezwania w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, inwestora do jego uzupełnienia.

 

Zmiany dla deweloperów

Dla wszystkich umów kupna-sprzedaży zawieranych na rynku nieruchomości pierwotnych pomiędzy kupującymi i deweloperami, po 25 grudnia 2014 roku, obowiązują nowe regulacje wynikające ze znowelizowanej ustawy o prawach konsumenta. Deweloper ma obowiązek poinformowania potencjalnego kupca mieszkania o opłatach dodatkowych wiążących się z transakcją, o procedurze reklamacyjnej czy usługach posprzedażowych, do jakich ma prawo. Za naruszenie tychże obowiązków deweloperowi grozi kara grzywny do 5 tys. zł.

Najpóźniej w momencie, kiedy kupujący zadeklaruje chęć nabycia mieszkania deweloper będzie musiał przedstawić mu pełne informacje na temat swojej firmy i głównych cech lokalu, sposób u jego użytkowania i konserwacji oraz standardów komunikacji z klientem w trakcie całego procesu nabywania mieszkania. Sprzedający zobligowany jest do podania całkowitej ceny kupowanej nieruchomości, wraz z kosztami dodatkowych prac wykończeniowych. Na życzenie klienta deweloper będzie musiał wyjaśnić znaczenie wszystkich zapisów, jakie zostały zawarte w umowie kupna-sprzedaży czy w umowie przedwstępnej zakupu nieruchomości.

Deweloper zgodnie z nową ustawą musi informować klienta o procedurze reklamacyjnej - konsument ma prawo złożyć reklamację na podstawie rękojmi lub gwarancji, w ciągu nie 3 tylko 5 lat od chwili ich wydania. Reklamacja może dotyczyć stwierdzenia ewentualnych wad fizycznych nowego mieszkania. Z tytułu rękojmi klienci będą mieli też dodatkowe uprawnienia. Jeśli deweloper nie naprawi nieprawidłowości zgłoszonej przez klienta, ten będzie mógł żądać obniżenia ceny. Wystarczy ku temu jednostronne oświadczenie klienta, w którym oczekuje obniżenia ceny o konkretną kwotę. Jeśli na reklamację deweloper nie odpowie w ciągu 14 dni od jej otrzymania, można uznać, że została ona uznana.